Archives for Warto przeczytać

W kierunku Soboru Jerozolimskiego II

Aby spróbować zrozumieć cel działania międzynarodowej, ekumenicznej inicjatywy „Toward Jerusalem Council II” (TJCII) – W kierunku Soboru Jerozolimskiego II należałoby najpierw nakreślić bardzo szeroką perspektywę historyczną, teologiczną i socjologiczną rozwoju szeroko pojętego Kościoła – Ciała Chrystusa obejmującego wierzących w Mesjasza z wszystkich narodów, ludów i języków. Oczywiście, ze względu na konieczność przekazania najważniejszego zarysu działania TJCII – takie opracowanie byłoby bardzo trudne a może wręcz niemożliwe. Dlatego też niniejsze opracowanie z konieczności wprowadza wiele skrótów myślowych i uogólnień, które jak należy mieć nadzieję, nie tylko nie wypaczy przyjętych ustaleń historiograficznych ale też będzie pomocą do właściwego ukazania przesłania przyświecającemu działaniom
Read More

Ks. Adam Prozorowski – Duchowość Judaizmu. Wykłady przeprowadzone dla Carmelitanum

Niewątpliwie, okres przebywania Narodu Wybranego na pustyni był czasem szczególnych relacji z Bogiem, niejednokrotnie nazwany czasem pierwszej miłości Boga do Izraela. Z tej intymnej relacji rozwinął się judaizm, a potem chrześcijaństwo. „Duchowość Judaizmu” jest niezwykle ciekawą pracą, w sposób przystępny opisującą ważne dla naszej wiary zagadnienia. Są to wykłady, wygłoszone dla słuchaczy studium z zakresu teologii życia duchowego, które organizuje Instytut Duchowości Carmelitanum przy wyższym Seminarium Duchownym o.o. Karmelitów Bosych w Poznaniu. Autor wykazał się dobrą znajomością dokumentów Kościoła katolickiego oraz podstaw wiary judaistycznej, ale szczególną wartość ma odwołanie się również do osobistego doświadczenia. Jest to zatem w pewnym sensie
Read More

Ks. Stanisław Musiał: Wyrzut sumienia

Nie dokonaliśmy jeszcze rozrachunku historycznego. W Niemczech, we Francji, we Włoszech pisze się jasno: tacy byliśmy, my kolaboranci, i my, którzy pomagaliśmy Żydom. A w Polsce, kiedy zaczyna się rozmawiać o antysemityzmie, to ludzie reagują jednak bardzo emocjonalnie. Trudno nam jeszcze pisać o złych kartach w historii. Wolimy je wybielać. Polski antysemityzm jest jak podziemna woda: lustro wody wydaje się niewidoczne, ukryte, ale niekiedy wybija z niego rwący prąd. Ta książka to zbiór najważniejszych artykułów i wypowiedzi Stanisława Musiała SJ (1938-2004), filozofa, znanego duszpasterza, członka Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, poświęconych relacjom polsko-żydowskim i katolicko-żydowskim. To bezkompromisowe teksty
Read More

Dr Daniel Juster, Ks. Dr Peter Hocken – Żydowski Ruch Mesjanistyczny

„Rozwijający się dynamicznie na całym świecie żydowski ruch mesjanistyczny (czyli ruch Żydów uznających w Jezusie Mesjasza), wymaga niewątpliwie bardzo szerokiego studium i licznych opracowań. Autorzy niniejszej książki nie podjęli się zadania przedstawienia wszystkich nurtów teologii mesjańskiej i nie opisali szczegółowo funkcjonowania poszczególnych kongregacji mesjańskich. Zasygnalizowali raczej istnienie tego fenomenu stanowiącego bardzo interesujący a nawet niezbędny element, wprowadzający świat wierzących w Chrystusa w nowe, ciekawe przestrzenie. W książce „Wprowadzenie w żydowski ruch mesjanistyczny” znajdziemy definicję tego ruchu, jego krótką historię, ukazanie działalności ruchu mesjanistycznego w Izraelu i innych narodach, wraz z zasygnalizowaniem niektórych napięć pojawiających się wewnątrz tego  młodego stosunkowo ruchu.
Read More

Ks. Dr Peter Hocken – Uzdrowienie Ran Przeszłości

Opracowanie ks. dr. Petera Hockena „Uzdrawianie ran przeszłości” bardzo mocno dotknęło mojego serca. Przypomniało mi dni, gdy jako młody prezbiter analizowałem pierwsze wydanie papieskiego listu „Tertio millennio adveniente”. Pamiętam, jak z wypiekami na twarzy czytałem wypowiedź papieża, kreślącą wspaniałą wizję duchowych przygotowań na Wielki Jubileusz Roku 2000. Fundamentem przygotowań miał być rok wstępny, związany z przeprowadzeniem rachunku sumienia. Jego konsekwencją miała być postawa pokuty za czyny, którymi uczniowie Jezusa obrazili Boga i ludzi. Pamiętam również dyskusję, jaka toczyła się wśród teologów o celowości angażowania autorytetu Kościoła w przepraszanie za grzechy popełnione w przeszłości. Także i drugi dokument, wspominany i przytaczany
Read More

Romuald Jakub Weksler-Waszkinel – Zgłębiając tajemnicę Kościoła

Ta niesamowita publikacja rozpoczyna się od znamiennej Deklaracji Nostra Aetate (pkt. 4) Soboru Watykańskiego II, w której można przeczytać: „Zagłębiając tajemnicę Kościoła, święty Sobór obecny pamięta o więzi, którą lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z dziedzictwem Abrahama. […] Przeto nie może Kościół zapomnieć o tym, że za pośrednictwem owego ludu, z którym Bóg w niewypowiedzianym miłosierdziu swoim postanowił zawrzeć Stare Przymierze, otrzymał objawienie Starego Testamentu i karmi się korzeniem dobrej oliwki, w którą wszczepione zostały gałązki dziczki oliwnej narodów”. Ale szczególną wartością tej książki jest nie tyle ukazanie bardzo obfitego, oficjalnego nauczania Kościoła Katolickiego na temat judaizmu i Izraela,
Read More

Brant Pitre – Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii

Brant Pitre – profesor Pisma Świętego w Notre Dame Seminary w Nowym Orleanie, autor książek poświęconych Biblii i wierze, ceniony mówca, oferuje bardzo ciekawe spojrzenie na tajemnicę Eucharystii . Książka Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii to świeże spojrzenie na Ostatnią Wieczerzę opisaną z perspektywy tradycji judaizmu. W perspektywie przesłania Biblii próbujemy dowiedzieć się: Jak wyglądała żydowska Pascha w czasach Jezusa? Dlaczego Jezus ustanowił Eucharystię w czasie tego święta? I przede wszystkim: co miał na myśli Zbawiciel, mówiąc: „To jest Ciało moje… To jest Krew moja”? Autor przestudiował starożytne wierzenia żydowskie dotyczące Paschy Mesjasza, cudownej manny z nieba i tajemniczego Chleba
Read More

Roy Schoeman – Miód ze skały. Historie nawróconych Żydów

Fragment przedmowy do książki „Miód ze skały” wskazuje, że czytelnik będzie miał okazję zapoznać się z szesnastoma wstrząsającymi historiami „współczesnych Żydów, kobiet i mężczyzn, którzy odnaleźli pełnię judaizmu i wypełnienie się przymierza w Jezusie Chrystusie. Niektórzy pochodzą z zeświecczonych, liberalnych, a nawet ateistycznych rodzin żydowskich, podczas gdy inni wywodzą się z domów ortodoksyjnych lub nawet chasydzkich. Niektórzy nie posiadali głębokiej znajomości judaizmu, podczas gdy inni obracali się wśród najbardziej wykształconych w dziedzinie teologii Żydów swoich czasów. Niektórzy byli bogaci i odnieśli ogromy sukces w życiu, inni żyli na marginesie społeczeństwa. Ale cechą wspólną ich wszystkich była głęboka tęsknota za Bogiem,
Read More

Mark S. Kinzer – Zgłębiając własną tajemnicę – Kościół w żydowskiej myśli mesjańskiej

Książkę Marka Kinzera, mesjańskiego Żyda, o Chrystusie, Kościele i Izraelu, należy powitać z wielką radością na naszym rodzimym rynku wydawniczym. Niedostatek myślenia o Kościele z perspektywy jego judaistycznych początków jest oczywisty. Okazuje się bowiem, że konsekwentne widzenie Kościoła w świetle tajemnicy Izraela, narodu wybranego, pogłębia rozumienie naszej własnej chrześcijańskiej tożsamości. Izraelo-chrystologia i i Izraelo- eklezjologia – tak jak są one tu zaprezentowane – to konieczne momenty odkrywania genezy i natury wspólnoty wierzących w Chrystusa. W tym względzie książka Kinzera to nie tylko podróż w historię, ale i w głąb tajemnicy Ludu Bożego. Każdy, kto odważy się ją rozpocząć, szybko doświadczy,
Read More

Daniel Juster – Powrót do Korzeni

Książka Daniela Justera jest ważną publikacją w rozumieniu podstaw teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Autor książki dr Daniel Juster zaangażowany w ruch żydów mesjanistycznych od 1972 roku jako dyrektor Tikkun Ministries oraz starszy pastor kongregacji Berth Messiah, prezentuje jak sam napisała, nie podręcznik teologii dla ruchu mesjanistycznego, ale szkic tematyki związanej z młodym ruchem. Wartość tej pozycji jest wciąż aktualna, choć od jej powstania mija już 25 lat. Autor podejmuje kwestie podstawowe dla zorientowania ruchu mesjańskiego w ich tożsamości i podstawach teologicznych. Istotną kwestią jest w niej odniesienie się do relacji wierzących w Jezusa/Jeszue Żydów do ich własnej tradycji jak i
Read More