Archives for Święta Żydowskie

Jom Kippur

Wraz z naszymi przyjaciółmi z Fundacji POLANIA, serdecznie zapraszamy na spotkanie online na rozpoczęcie i zakończenie święta Jom Kippur: Oto link na rozpoczęcie święta w niedzielę 27 września 2020 r. o godzinie 18:00 Oraz link na zakończenie – w poniedziałek 28 września 2020 r. o godzinie 18:00
Read More

Parsza na Szabat Szuwa (Nawrócenia) – 26.09.2020 r. (הַאֲזִינוּ Haazinu – słuchaj)

Tora: Pwt 32,1–52Haftora: 2 Sm 22,1–51; Oz 14,2–10; Mich 7,18–20Brit Hadasza: Rz 10,17–11,12; 12,19; 15,9–10 Tora: Pwt 32: (1) Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem, słów moich ust słuchaj, ziemio. (2) Nauka moja niech spływa jak deszcz, niech słowo me pada jak rosa, jak deszcz rzęsisty na zieleń, jak deszcz dobroczynny na trawę. (3) Gdyż głosić chcę imię Pana: uznajcie wielkość Boga naszego; (4) On Skała, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy. (5) Zgrzeszyły przeciw Niemu Nie-Jego-Dzieci, lecz ich zwyrodnienie, pokolenie zwichnięte, nieprawe. (6) Więc tak odpłacać
Read More

Czytania na Święto Rosh HaShana (19/20 września 2020 r.)

Tora: Rdz 21,1-34, Lb 29,1-6; 1 Sam 1,1-2,10 Haftora: Rdz 22,1-24; Lb 29, 1-6; Jer 31, 1- 20 Brit Hadasza: 1 Tes 4,13-18 Tora: Rdz 21: (1) Wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. (2) Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. (3) Abraham dał swemu synowi, którego mu Sara urodziła, imię Izaak. (4) Abraham obrzezał Izaaka, gdy ten miał osiem dni, tak jak to Bóg mu przykazał. (5) Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. (6) Sara mówiła: Powód do śmiechu dał mi Bóg. Każdy, kto się o tym dowie,
Read More

Szabat on-line…

Zapraszamy do przyłączenia się do świętowania Rosz Haszana przygotowanego przez naszych przyjaciół z Fundacji POLANIA wraz z nauczaniem żydowskiego nauczyciela. Transmisja wydarzenia jest dostępna na kanale YouTube pod linkiem: https://youtu.be/hiqTHwB-lf0
Read More

Parsza na Szabat 25.04.2020 r. Tazria-Metzora / פרשת תזריע־מצרע Tora: Kpł 12,1 – 13,59 / Kpł 14,1-15,33 Haftora: 2 Krl 7,3-20 Brit Hadasza: J 6,8-13 / Mt 8,1-17 Kpł 12: (1) Dalej powiedział Pan do Mojżesza: (2) Powiedz do Izraelitów: Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. (3) ósmego dnia [chłopiec] zostanie obrzezany. (4) Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia. (5) Jeżeli
Read More

Czytania Tory na Tydzień Pesach

2 Dzień Święta PESACH (10.04.2020 r.) Tora: Kpł 22,26 – 23,44 Kpł 22: (26) Potem Pan powiedział do Mojżesza: (27) Jeżeli urodzi ci się cielę, jagnię lub koźlę, to będzie ono przez siedem dni przy matce. Zaczynając od ósmego dnia i dalej, będzie ono przyjęte jako dar spalany dla Pana. (28) Nie będziecie tego samego dnia zabijać krowy albo owcy razem z jej małym. (29) Kiedy będziecie składać dla Pana ofiarę dziękczynną, składajcie ją tak, aby była przyjęta. (30) Tego samego dnia będzie spożyta. Nie będziecie z niej nic zostawiać aż do rana. Ja jestem Pan! (31) Będziecie strzec moich
Read More

Purim

A oto nastał dzień ciemności i mroku, ucisku i udręczenia, nieszczęścia i wielkiego zamieszania na ziemi. I wzburzył się cały naród sprawiedliwy; lękając się swego nieszczęścia, gotowi byli na zagładę, zawołali do Boga. Na skutek tego wołania wyłoniła się jakby z małego źródła wielka rzeka, wiele wody. Wzeszła światłość i słońce, a poniżeni zostali wywyższeni i pochłonęli potężnych. (Est 1, 1a-1k) 14 i 15 dnia miesiąca adar- czas na święto Purim. W tym roku przypada ono w dniach 20 i 21 marca kalendarza rzymskiego. Genezę Purim opisuje biblijna księga Estery, która jest historią ocalenia narodu żydowskiego od zagłady. Było to
Read More

Sukkot

Święto Namiotów – sukkot, to święto wielkiej radości. W Piśmie Świętym czytamy: „Będziesz obchodził Święto Namiotów przez siedem dni (…) W święto to będziesz się radował ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, przybysz, sierota i wdowa. Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Pana, Boga Twego, w miejscu które sobie obierze Pan, za to że Ci błogosławi Pan, Bóg Twój we wszystkich Twoich zbiorach, w każdej pracy rąk twoich, abyś był pełen radości” (Pwt 16, 13-15) Myślę że przytoczywszy powyższy fragment warto zwrócić uwagę po pierwsze na radość do której wzywa Pan, po drugie
Read More

Święto Chanuka

Święto Chanuka zwane też Świętem świateł zostało ustanowione na pamiątkę odnowienia kultu świątynnego przez Machabeuszy. Jest to Święto wielkiej radości trwające aż osiem dni. Zapalając w tym roku świece Chanukowe warto skupić się na pewnym aspekcie biblijnego symbolu światła. Prorok Izajasz wyraźnie łączy światłość z nadejściem oczekiwanego Wyzwoliciela. Swoją mesjańską przepowiednię zaczyna właśnie od przywołania obrazu narodu kroczącego w mroku. Czytamy tam „Lud podążający w ciemności zobaczył światło wielkie, ponad mieszkającymi w kraju mroku (śmierci) rozbłysło światło”(Iz 9,1; tłumaczenie własne). Prorok wyraźnie odnosi się tu do Narodu Wybranego i zwiastuje mu nadejście Mesjasza – światła które rozświetli jego ciemność. Obchody Święta
Read More

Szawuot – Święto Pierwocin

Przemów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu. On wykona gest kołysania snopa przed Panem, aby był przez Niego łaskawie przyjęty.(Kpł 23, 10-11) On jest obrazem Boga niewidzialnego –Pierworodnym wobec każdego stworzenia,bo w Nim zostało wszystko stworzone (…)On jest Początkiem.Pierworodnym spośród umarłych,aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.(Kol 1, 15.16.18) Święto Pierwocin obchodzi się podczas pierwszego szabatu po święcie Pesach. W tym roku przypada ono na dzień 30 marca (Wielka Sobota). Przytoczony fragment z Księgi Kapłańskiej opowiada dalej, że od momentu przyniesienia snopów rozpoczyna się
Read More