Pastor Hans Scholz – odpowiedzialny za inicjatywę TJCII w Niemczech

Wizja TJCII odnosi się to historycznego wydarzenia, soboru Apostołów w Jerozolimie, opisanego w Dziejach apostolskich w rozdziale 15. Podobnie jak wtedy liderzy pierwszych wspólnot wierzących, którzy byli Żydami nie wymagali od nieżydowskich wierzących praktykowania żydowskiego sposobu życia, tak dziś Kościół w swych różnych ekspresjach nie powinien wymagać od żydowskich wierzącyh w Jezusa konwersji na chrześcijaństwo.

Czy jest to do zaakceptowania przez Protestantów? Luteran?

Zgodnie z tradycyjną nauką, uwierzenie w Jezusa oznacza nawrócenie, a nawrócenie prowadzi do chrztu, który może być udzielony jedynie przez wyświęconych duchownych kościoła. Tu zgadzamy się z nauką kościoła rzymsko-katolickiego, czy prawosławnego.

Marcin Luter odkrył jednak także „powszechne kapłaństwo wszystkich prawdziwych wierzących”, odwołując się do listów apostoła Pawła, zwłaszcza Galatów, opartych na tezie, że usprawiedliwienie grzesznika pochodzi z wiary, a nie z przestrzegania prawa mojżeszowego: wiara w odkupienie i przebaczenie jest kluczem do otwarcia bram niebios.

Jak Żydzi mogą doświadczyć zbawienia bez konwersji na Protestantyzm?

Znamy obecnie Żydów, którzy przesłanie Ewangelii i przesłania Pawła o zbawieniu przez usprawiedliwienie przyjmują tak samo jak Martin Luter bazując na Piśmie Świętym i objawieniu Ducha Świętego: jest to Ruch Mesjanistyczny, który pojawił się niezależnie od władz kościelnych.

TJCII zaprasza do usłyszenia ich i ich odkrywania: są oni prawdziwymi wierzącymi, którzy próbują żyć jak Żydzi I jak uczniowie Jezusa, na wzór pierwszego pokolenia apostołów. 

Moim zdaniem Luteranie nie powinni być zdziwieni, że Żydzi czytając Nowy Testament odkrywają wolność dzieci Bożych w ich Żydowskiej tożsamości: tu znajdują odpowiedź na wszystkie obietnice Izraela, tutaj Nowe Przymierze jest zaproponowane także Żydom.

Prawdziwym wyzwaniem które się pojawia jest pytanie: jak Żydzi Mesjanistyczni patrzą na wierzących z kościołów? Czy pojednanie I funkcjonowanie w jednym Ciele, jako “jednego nowego człowieka” (Ef 2) jest możliwe?

Jakie warunki musimy spełnić, by wizja TJCII stała się realnością?

Prawdopodobnie Luteranin powinien pójść o jeden krok dalej w stosunku do reformy Lutra. On odkrył powszechne kapłaństwo wierzących. Luteranie powinni uznać teraz „kapłaństwo mesjanistyczne”. To jest dopełnienie wizji Lutra: Żydzi i wierzący z narodów wspólnie służą Panu w jedności zachowując swoją odrębność i tożsamość jako głosiciele jednej Ewangelii pośród narodów i wstawiennicy przed tronem Pana.

Zatem wydaje mi się, że Luteranin powinien jak najbardziej dołączyć do TJCII!