„Rozwijający się dynamicznie na całym świecie żydowski ruch mesjanistyczny (czyli ruch Żydów uznających w Jezusie Mesjasza), wymaga niewątpliwie bardzo szerokiego studium i licznych opracowań. Autorzy niniejszej książki nie podjęli się zadania przedstawienia wszystkich nurtów teologii mesjańskiej i nie opisali szczegółowo funkcjonowania poszczególnych kongregacji mesjańskich. Zasygnalizowali raczej istnienie tego fenomenu stanowiącego bardzo interesujący a nawet niezbędny element, wprowadzający świat wierzących w Chrystusa w nowe, ciekawe przestrzenie. W książce „Wprowadzenie w żydowski ruch mesjanistyczny” znajdziemy definicję tego ruchu, jego krótką historię, ukazanie działalności ruchu mesjanistycznego w Izraelu i innych narodach, wraz z zasygnalizowaniem niektórych napięć pojawiających się wewnątrz tego  młodego stosunkowo ruchu. Autorzy omawiają również podstawowe pojęcia doktryny mesjanistycznej oraz formy kultu i święta celebrowane w żydowskich kongregacjach mesjanistycznych. Niewątpliwym atutem opracowania jest ukazanie omawianych zagadnień przez dwóch, współpracujących ze sobą  autorów: katolickiego teologa – ks. dr. Petera Hockena i wybitnego teologa mesjańskiego – Daniela Justera”, którzy, jak można się przekonać, prezentują w tym zakresie doskonałą harmonię”.

Adam Dylus