Książkę Marka Kinzera, mesjańskiego Żyda, o Chrystusie, Kościele i Izraelu, należy powitać z wielką radością na naszym rodzimym rynku wydawniczym. Niedostatek myślenia o Kościele z perspektywy jego judaistycznych początków jest oczywisty. Okazuje się bowiem, że konsekwentne widzenie Kościoła w świetle tajemnicy Izraela, narodu wybranego, pogłębia rozumienie naszej własnej chrześcijańskiej tożsamości. Izraelo-chrystologia i i Izraelo- eklezjologia – tak jak są one tu zaprezentowane – to konieczne momenty odkrywania genezy i natury wspólnoty wierzących w Chrystusa. W tym względzie książka Kinzera to nie tylko podróż w historię, ale i w głąb tajemnicy Ludu Bożego. Każdy, kto odważy się ją rozpocząć, szybko doświadczy, jak fascynująca jest owa podróż.
Ks. dr hab. Robert Woźniak – Katedra Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Tożsamość Kościoła zakorzeniona jest w osobie Jezusa, a tożsamość Jezusa zakorzeniona jest w Jego relacji z narodem żydowskim. Kościół, rozważając własną tajemnicę, napotyka tajemnicę Izraela, a jego teologia dotycząca narodu wybranego nie może być kategorią odrębną, odizolowaną od szerszych ram katolickiej doktryny – twierdzi, odwołując się do nauczania Soboru Watykańskiego II, Mark Kinzer. To rzetelne studium, oparte jest nie tylko na egzegezie, ale też na żywym dialogu teologicznym, płynącym z osobistych więzi autora z czołowymi przedstawicielami grup działających na rzecz relacji chrześcijańsko-żydowskich. Jasny przekaz i komunikatywny język Marka Kinzera pozwalają mi ufać, że niniejsza publikacja wpłynie również na poszerzenie ram tegoż dialogu w ojczyźnie św. Jana Pawła II, który nauczanie Soboru o narodzie żydowskim nie tylko zgłębiał, ale przede wszystkim wcielał w życie przez konkretne czyny i relacje.
Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski – Dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.