TJCII jest międzynarodową inicjatywą pojednania żydowskiej i nie-żydowskiej (pochodzącej z Narodów) części Kościoła. Członkowie naszej inicjatywy są przekonani, że pewnego dnia uda się zwołać Sobór Jerozolimski Drugi, który odnosząc się z wielkim szacunkiem do Pierwszego Soboru (opisanego w Dziejach Apostolskich rozdział 15), będzie jednocześnie, w pewnym sensie, jego odwrotnością.
Zważywszy bowiem, że Pierwszy Sobór był przeprowadzony przez Żydów wierzących w Jezusa, którzy zdecydowali się nie narzucać nie – Żydom wymogów żydowskiego prawa, chcemy, aby Drugi Sobór był zwołany przez nie-żydowskich liderów Kościoła, którzy przyjmą Żydów wierzących w Jezusa bez wymogu wyrzeczenia się ich żydowskiej tożsamości i porzucenia zwyczajów.

Inicjatywie przewodniczy Międzynarodowa Rada Liderów (ILC) składający się z 14 członków: 7 żydowskich oraz 7 nie – żydowskich, którzy reprezentują różne Kościoły o zasięgu międzynarodowym.

Członkowie Rady podejmują obecnie następujące działania:

  • Przybliżają liderom Kościołów i wszystkich chrześcijanom informację o następującym w naszych czasach dynamicznym wzroście liczby żydowskich wierzących w Jezusa (Kościoła obrzezanych),
  • Zachęcają do postawy i czynów pokuty za grzechy nie-żydowskich chrześcijan i kościołów chrześcijańskich przeciwko ludności żydowskiej, a zwłaszcza za uniemożliwienie wiary w Jezusa Mesjasza społeczności żydowskiej z zachowaniem ich zwyczajów i tożsamości,
  • Angażują wstawienników z różnych narodów i różnych kościołów, którzy w szczególny sposób chcą modlić się o zaprzestanie każdej formy nauczania tzw. teologii zastąpienia, całkowicie wypaczającej powołanie i wybór narodu żydowskiego a także rozpoznawać miejsce jakie mają zająć wierzący w Jezusa Żydzi w Ciele Mesjasza,
  • Zachęcają wspólnoty Żydów mesjanistycznych na terenie Izraela i poza jego granicami, do przyłączenia się do tej wizji pojednania a tym samym odnowienia i pogłębienia jedności pośród różnych organizacji zrzeszających Żydów Mesjanistycznych.

Rada Liderów TJCII będzie podejmowała wszelkie możliwe działania, które mogłyby w efekcie doprowadzić do zwołania Drugiego Soboru Jerozolimskiego, mając jednak świadomość, że może się to dokonać jedynie dzięki szczególnemu prowadzeniu i mocy Ducha Świętego. Tylko On może przekonać do tego przedsięwzięcia poszczególne kościoły, denominacje i ruchy chrześcijańskie.

Mamy nadzieję, że podczas przygotowań do Drugiego Soboru Jerozolimskiego dojdzie w Jerozolimie do spotkania przedstawicieli kościołów i denominacji chrześcijańskich z wszystkich kontynentów i, o ile to możliwe, do przyjęcia pozytywnej deklaracji świata chrześcijańskiego wobec miejsca i roli „Kościoła obrzezanych”.

Cała inicjatywa ma na celu wyłącznie uwielbienie Boga w dziele pojednania dokonanym przez Jego Syna poprzez uzdrowienie pierwotnego rozłamu w Ciele Chrystusa pomiędzy Żydami i nie – Żydami (por. Ef 2)

Naszym ostatecznym celem jest jedność w Ciele Chrystusa i udzielenie pomocy żydowskim wierzącym w odnalezieniu ich właściwego miejsca w kontekście rychłego przyjścia Pana Jezusa w chwale i wypełnienia się Jego dzieła zbawienia.

„Jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?”

Rz 11,15