Geneza i kierunki działania służby wstawienniczej

Powołanie TJCII ma głęboko duchowe znaczenie. Jeśli jesteś wystawiennikiem, szybko zrozumiesz dlaczego to właśnie wstawiennictwo jest sercem i duszą TJCII. Oswald Chambers napisał: „Modlitwa nie przygotowuje nas do wykonania wielkiej pracy. Ona sama jest wielką pracą”.

Jako wstawiennicy TJCII nauczyliśmy się, jak ważne i fundamentalne znaczenie dla pracy TJCII ma modlitwa wstawiennicza. Nie mamy też złudzeń odnośnie tego, to właśnie wstawiennicy niosą przede wszystkim ciężkie brzemię TJCII!

Wstawiennictwo jest zintensyfikowaną formą modlitwy, podczas której wstawiennicy identyfikują się bardzo blisko z tymi, za których się wstawiają. Wstawiennictwo ma duże znaczenie, ponieważ dotyka Boga. Mesjanistyczny Rabin Dan Juster napisał: „Bóg określa modlitwę, jako środek, przez który będzie działać w świecie – nie dlatego, że jest niechętny do działania, ale dlatego, że „awansował nas” abyśmy byli „kanałami”, przez które On będzie wykonywał swoją pracę”.

Wstawiennictwo w ramach TJCII dotyka dwóch obszarów: radykalnej, ponadnarodowej natury naszego powołania oraz konieczności odłożenia na bok różnic denominacyjnych po to, by stawać na modlitwie jako jedno Ciało Mesjasza. Setki orędowników TJCII na całym świecie modli się o pojednanie pomiędzy Żydami a poganami (nie-Żydami), a także o uzdrowienie i odnowienie relacji chrześcijan i Żydów wierzących w Jeszuę (szczególnie całego ruchu mesjanistycznego). Modlimy się także o Drugi Sobór Jerozolimski przygotowujący świat na powtórne przyjście Jeszuy na ziemię. Obejmujemy również ochroną modlitewną liderów i inicjatorów TJCII.

Ale trzeba również przypomnieć, że wśród nas są także ci, którzy modlą się za wystawienników, co tworzy wiele odniesień między ludźmi modlących się za siebie nawzajem. Tajemnicza wieź zostaje zawiązana pomiędzy wstawiennikami, a to przypomina nam o pragnieniu jedności jakie jest w Ojcowskim Sercu Boga i odzwierciedla cel naszej misji: „Pojednanie Żydów i Pogan w perspektywie powrotu Jeszui”.

Radykalna wizja TJCII wzywa Kościoły całego świata by zmieniły sposób, w jaki wierzący w Jeszuę Żydzi byli postrzegani i traktowani na przestrzeni historii przez chrześcijan. Taka wizja wywołuje czasami głęboki sprzeciw, który wyraża się na wiele sposobów. Najgłębszymi warowniami są duchowe kwestie mocy ciemności, którym wciąż zależy na nauczaniu o odrzuceniu Żydów przez Boga.

Liderom TJCII zajęło wiele lat zrozumienie kluczowego znaczenia wstawiennictwa w działaniu tej inicjatywy. W pierwszych latach wielu ludzi modliło się za TJCII, a w 1998 i 1999 r., grupy modlitewne towarzyszyły członkom Komitetu Wykonawczego w czasie podróży do miejsc mających ważne znaczenie historyczne. Jednakże w tym czasie nie istniały stałe grupy wstawienników. Głębia duchowej opozycji przeciwko wizji TJCII, stała się bardziej jasna w latach 1999 – 2000. Rezultatem tego było skupienie uwagi na rozwoju mocnego, międzynarodowego ruchu wstawienniczego.

David i Raquel Pyles z Dallas w Texasie zostali poproszeni o poprowadzenie tej inicjatywy. Od tego czasu grupy wystawienników TJCII powstały w różnych częściach USA, w Wiedniu w Austrii, w Budapeszcie na Węgrzech, a także w Holandii, Irlandii, Niemczech oraz wielu innych krajach. Dokładnie w czasie kiedy powstawała ta informacja otrzymaliśmy wiadomość, że grupa 150 wstawienników z Brazylii, podjęła wyzwanie by regularnie się modlić o wizję i pracę TJCII. Ciągle zaskakuje nas sposób i spontaniczność powstawania grup modlitewne za TJCII. Niemniej jednak cieszymy się, że stają się one częścią światowej wspólnoty wystawienników TJCII.

Podczas wszystkich spotkań Komitetu Wykonawczego, regionalnych spotkań odpowiedzialnych, a także w trakcie wszystkich konferencji mających na celu promowanie wizji TJCII, chcemy mieć w pobliżu wstawienników obejmujących swoją modlitwą uczestników każdego wydarzenia. Nasze zaufanie do wstawienników rośnie tak samo, jak praca i rozrost wpływu TJCII.

Służba wstawiennicza

Działalność TJCII ma kilka wymiarów, ale ze względu na priorytet duchowego jaki przyświeca tej inicjatywie, wymiar wstawienniczy jest dla nas ogromnie istotny. W swej istocie TJCII nawołuje bowiem do radykalnej zmiany w sposobie traktowania Żydów wierzących w Jeszuę, przez wszystkie Kościoły chrześcijańskie.

Mamy pełną świadomość, że radykalizm wizji TJCII spotyka się i będzie się spotykał z różnorakimi formami sprzeciwu. Największym z nich jest duchowy sprzeciw sił ciemności, dla których błędna koncepcja odrzucenia przez Boga narodu żydowskiego jest cenną zdobyczą. Dlatego kierunek działania TJCII skupiony na pojednaniu Żydów i chrześcijan w Ciele Mesjasza – musi być wspierany przez nieustanną oraz intensywną służbę wstawienniczą.

Chcąc sprostać temu zadaniu poproszono Davida i Raquel Pyles’ów z Dallas w Teksasie, aby zechcieli koordynować globalną służbę wstawienniczą TJCII. Dzięki temu niejako równolegle z pozostałymi działaniami TJCII (albo przed ich rozpoczęciem) zaczęły powstawać grupy wystawienników w różnych krajach: Austrii, na Węgrzech, w Holandii, Irlandii, Niemczech, Polsce na Słowacji itp. Stopniowo ten rodzaj posługi zaczął się coraz bardziej rozwijać i nabierał coraz większego znaczenia.

Koordynatorzy odpowiedzialni za wstawiennnictwo na poszczególnych kontynentach w tym także odpowiedzialna obecnie za Europę Christine Braunsteiner, przygotowują listy modlitewne dla wstawienników w poszczególnych krajach. Listy te zawierają informacje o nadchodzących wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach TJCII w różnych krajach, a także inne intencje modlitewne związane z działalnością tej inicjatywy. Pomaga to wszystkim wystawiennikom, niezależnie od miejsca ich zamieszkania i codziennego zaangażowania, modlić się wspólnie w tych sprawach, o których mowa w przesyłanych listach.

W Polsce funkcjonują aktualnie dwie grupy modlitwy wstawienniczej TJCII, z których jedna spotyka się regularnie w Krakowie, a druga w Katowicach. Mamy nadzieję, że niebawem powstaną kolejne w innych miastach.

Osoby zainteresowane tą wizją lub/i włączeniem się do tego rodzaju posługi prosimy o kontakt mailowy: tjcii(małpa)tjcii.pl