TJCII jest międzynarodową inicjatywą pojednania żydowskiej i nie-żydowskiej (pochodzącej z Narodów) części Kościoła. Członkowie naszej inicjatywy są przekonani, że pewnego dnia uda się zwołać Sobór Jerozolimski Drugi, który odnosząc się z wielkim szacunkiem do Pierwszego Soboru (opisanego w Dziejach Apostolskich rozdział 15), będzie jednocześnie, w pewnym sensie, jego odwrotnością.
Zważywszy bowiem, że Pierwszy Sobór był przeprowadzony przez Żydów wierzących w Jezusa, którzy zdecydowali się nie narzucać nie – Żydom wymogów żydowskiego prawa, chcemy, aby Drugi Sobór był zwołany przez nie-żydowskich liderów Kościoła, którzy przyjmą Żydów wierzących w Jezusa bez wymogu wyrzeczenia się ich żydowskiej tożsamości i porzucenia zwyczajów.

Inicjatywie przewodniczy Międzynarodowa Rada Liderów (ILC) składający się z 14 członków: 7 żydowskich oraz 7 nie – żydowskich, którzy reprezentują różne Kościoły o zasięgu międzynarodowym.

Członkowie Rady podejmują obecnie następujące działania:

  • Przybliżają liderom Kościołów i wszystkich chrześcijanom informację o następującym w naszych czasach dynamicznym wzroście liczby żydowskich wierzących w Jezusa (Kościoła obrzezanych),
  • Zachęcają do postawy i czynów pokuty za grzechy nie-żydowskich chrześcijan i kościołów chrześcijańskich przeciwko ludności żydowskiej, a zwłaszcza za uniemożliwienie wiary w Jezusa Mesjasza społeczności żydowskiej z zachowaniem ich zwyczajów i tożsamości,
  • Angażują wstawienników z różnych narodów i różnych kościołów, którzy w szczególny sposób chcą modlić się o zaprzestanie każdej formy nauczania tzw. teologii zastąpienia, całkowicie wypaczającej powołanie i wybór narodu żydowskiego a także rozpoznawać miejsce jakie mają zająć wierzący w Jezusa Żydzi w Ciele Mesjasza,
  • Zachęcają wspólnoty Żydów mesjanistycznych na terenie Izraela i poza jego granicami, do przyłączenia się do tej wizji pojednania a tym samym odnowienia i pogłębienia jedności pośród różnych organizacji zrzeszających Żydów Mesjanistycznych.

Rada Liderów TJCII będzie podejmowała wszelkie możliwe działania, które mogłyby w efekcie doprowadzić do zwołania Drugiego Soboru Jerozolimskiego, mając jednak świadomość, że może się to dokonać jedynie dzięki szczególnemu prowadzeniu i mocy Ducha Świętego. Tylko On może przekonać do tego przedsięwzięcia poszczególne kościoły, denominacje i ruchy chrześcijańskie.

Mamy nadzieję, że podczas przygotowań do Drugiego Soboru Jerozolimskiego dojdzie w Jerozolimie do spotkania przedstawicieli kościołów i denominacji chrześcijańskich z wszystkich kontynentów i, o ile to możliwe, do przyjęcia pozytywnej deklaracji świata chrześcijańskiego wobec miejsca i roli „Kościoła obrzezanych”.

Cała inicjatywa ma na celu wyłącznie uwielbienie Boga w dziele pojednania dokonanym przez Jego Syna poprzez uzdrowienie pierwotnego rozłamu w Ciele Chrystusa pomiędzy Żydami i nie – Żydami (por. Ef 2)

Naszym ostatecznym celem jest jedność w Ciele Chrystusa i udzielenie pomocy żydowskim wierzącym w odnalezieniu ich właściwego miejsca w kontekście rychłego przyjścia Pana Jezusa w chwale i wypełnienia się Jego dzieła zbawienia.

„Jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?”

Rz 11,15

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *